Főoldal Sexkamerák Filmek Partnerek Sexshop Pina.hu
Galériák Videók
Amatőr
Anál
Anime
Segg
BDSM
Bizarr
Szopás
Pompom
Dagi
Rendőr
Cumi
Dildó
Fetish
Fist
Gang bang
Gay
Grannies
Szőrös
Japán
Latin
Leszbi
Machines
Masturbation
Érett
Nővér
Pisi
Nyílvános
Vörösek
Cigi
Transz
Teen

H i r d e t é s


 

   Ászf
" Tartalomjegyzék Preambulum A Szolgáltató Fogalmak Felhasználó általi kép- és hangfelvétel, audiovizuális tartalom feltöltése Regisztráció és bejelentkezés Szolgáltatások A Szolgáltatás díja Felelősség, szavatosság Szerzői jogok A jogviszony megszűnése Vis maior Adatvédelmi tájékoztató, személyes adatok kezelése Záró rendelkezések PREAMBULUM Jelen ÁSZF határozza meg a Szolgáltató által az oldal látogatói és felhasználói (továbbiakban: Felhasználó) részére a www.bizarr.hu honlapon (a továbbiakban: a Weboldal) nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban: a Szolgáltatások) igénybevételének feltételeit, a regisztráció feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó (a továbbiakban együtt a Szerződő Felek) között létrejövő jogviszony tartalmát, jogokat és kötelezettségeket. Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, a módosítás a közzététellel válik hatályossá. Szolgáltató jogosult a tervezett változásokról előzetesen értesíteni a Felhasználókat. Szolgáltató a személyes adatok kezeléséről a 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) alapján külön tájékoztatást nyújt a személyes adatok megadása előtt, illetve az oldalán külön helyen is elérhető módon. Az ÁSZF megsértése a Szolgáltatásból való kizáráshoz, súlyosabb esetekben polgári, szabálysértési vagy büntető eljárás megindításához (feljelentés) és hatóságokhoz történő bejelentésekhez vezethet. 1. A SZOLGÁLTATÓ A Szolgáltató neve, a weboldal tulajdonosa és üzemeltetője: Diamond99kft,Barabás Zsolt üzemeltető A Szolgáltató székhelye: 1076 Budapest, Thököly út 2. I.em. A Szolgáltató képviselője: Barabás Zsolt A Szolgáltató e-mail címe: nikotin@freemail.hu 2. FOGALMAK Felhasználó: az a természetes személy, aki a Bejelentkező Oldalon bejelentkezik és nyilatkozatot tesz, hogy elmúlt 18 éves. Nem lehet felhasználó semmilyen szervezet, intézmény, gazdasági társaság, társadalmi szervezet, Felhasználónév: a Regisztrációhoz Kötött Szolgáltatást igénybevevő Felhasználó által választott egyedi karaktersorozat, amellyel lehetséges Szolgáltató számára a Felhasználó azonosítása, más személytől való megkülönböztetése, Tiltott használat: a Weboldalon a Felhasználónak vagy minden más személynek TILOS bármilyen szervezet, vállalkozás, üzleti cél, termék, szolgáltatás, eszme, világnézet, politikai hovatartozás népszerűsítése, mindennemű toborzás és egyéb szervezkedés, Jogtulajdonos: a Weboldal üzemeltetője, a domain tulajdonosa, a Szolgáltatóval felhasználási szerződést kötő harmadik személy, aki vállalja és nyilatkozza, hogy ő a szerzői jogi jogosult és hozzájárult a jogvédett tartalom Szolgáltató általi ingyenes felhasználásához, közzétételhez, Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Szolgáltató a weboldalon a Felhasználó részére elérhetővé, hozzáférhetővé tesz, Regisztrációhoz kötött Szolgáltatás: olyan Szolgáltatás, amelynek elérése, igénybevétele a Felhasználó regisztrációjához által lehetséges csak, Személyes tartalom: a weboldalra feltölthető vagy onnan letölthető kép- és hangfelvétel, video- vagy egyéb alkotás, ezek összessége, illetve bármely részlete, továbbá a felsoroltak kódolt, felhasználásra alkalmatlan változata, Harmadik személy: a Szolgáltatón és a Felhasználón kívüli minden személy, Bejelentkező Oldal: az oldal elérésekor megjelenő első látható és megtekinthető oldal, amelyen a Szolgáltató elhelyezte figyelmeztetését. 3. FELHASZNÁLÓ ÁTALI KÉP- ÉS HANGFELVÉTEL, AUDIOVIZUÁLIS TARTALOM FELTÖLTÉSE 3.1. Felhasználó a Tiltott használat figyelembe vételével jogosult Szolgáltatások igénybe vételére, illetve a Weboldalra kép- és hangfelvételek, audiovizuális tartalmak feltöltésére. Személyes tartalom feltöltése során Felhasználó jogosult saját valós nevet, kitalált nevet, fantázianevet használni. 3.2. Felhasználó Személyes tartalom feltöltésével ismételten és határozottan kijelenti, hogy a 18. életévet betöltötte, ennek - és így a szabályos regisztráció - hiányában köteles elállni a weboldal látogatásától, Szolgáltatások igénybe vételétől, Személyes tartalmakkal kapcsolatos bárminemű tevékenységétől. 3.3 Személyes tartalom feltöltésével a Felhasználó kijelenti, polgári- és büntetőjogi felelőssége tudatában szavatolja, hogy az adott személyes tartalom saját személyes tartalma, felette korlátlanul rendelkezik vagy nem saját személyes tartalma, de a jogosulttól beszerzett bizonyítható, jogszerű hozzájárulással rendelkezik felette a nyilvánosságra hozatallal, feltöltéssel kapcsolatban. 3.4. Felhasználó szavatolja, hogy a feltöltött, nyilvánosságra hozott Személyes Tartalom más személy személyhez fűződő-, illetve szerzői jogait nem sérti, és más jogszabályi akadálya sincs a nyilvánosságra hozatalnak, feltöltésnek. 3.5. Szolgáltató kizár minden felelősséget a fenti szabályok be nem tartásából eredő igényekkel kapcsolatban, s minden felelősséget a Felhasználóra hárít. 3.6. A Felhasználó a regisztrációval, a Személyes Tartalom weboldalra való feltöltésével és nyilvánosságra hozatalával hozzájárul ahhoz, hogy az adott tartalom megjelenjen az weboldalon. 3.7. A Szolgáltatónak minden indoklás nélkül jogában áll a feltöltött tartalmakat bármilyen módon kezelni, azokon változtatni, azokat részben vagy egészben törölni vagy átnevezni. Szolgáltató ezen jogosultságával csak a mindenkori hatályos jogszabályok, személyiségi jogok betartásával jogosult élni. 3.8. Szolgáltató a Személyes Tartalom feltöltésével, nyilvánosságra hozatalával a Személyes tartalmon korlátlan felhasználási jogot szerez. A Szolgáltató jogosult a Személyes tartalom mindennemű hasznosítására, így különösen: felhasználására, közzétételére, átdolgozására, többszörözésére, nyilvánosságra hozatalára. 3.9. Felhasználó a Weboldal látogatásával és a Szolgáltatások igénybe vételével ingyenes és visszavonhatatlan hozzájárulását adja a Szolgáltató 3.8. pont szerinti felhasználási jogához. 3.10. A Felhasználó számára tilos: más Felhasználó személyes tartalmának jogszerűtlen vagy erkölcsileg elítélhető minősítése, azokkal bárminemű visszaélés, saját vagy más személy Személyes tartalma nézettségének és értékelésének manipulálása. 3.11. Személyes tartalom nem sérthet faji, nemzetiségi, vallási vagy nemi identitást, hátrányos megkülönböztetést, nem tüntethet fel senkit hamis színben, - nem ösztönözhet elítélhető vagy jogszerűtlen tevékenységre és vélemény nyilvánításra. 3.12. Szolgáltató jogosult a Személyes tartalom törlésére, amennyiben bebizonyosodik vagy vélelmezhető a jogosulatlan feltöltés, nyilvánosságra hozatal vagy bármi más jogsértés 3.13. Fenti pont alapján és a szerzői jogi jogsértések esetében Szolgáltató kérheti a személyes jogosultság kétségeken kívüli igazolását, megbízható beazonosítást és a szükséges okmányok, nyilatkozatok rendelkezésre bocsátását. 4. REGISZTRÁCIÓ ÉS BEJELENTKEZÉS 4.1. A Bejelentkező oldalon történő regisztrációval a Felhasználó visszavonhatatlanul és befolyásmentesen kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta, megismerte és magára nézve azt kötelezőnek ismeri el. Felhasználó az oldalt és a tartalmakat csak saját felelősségére tekinti meg és használja fel azokat. 4.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az oldal erotikus, pornográf és szexuális tartalmakat jeleníthet meg, esetlegesen másokat sértő módon és általuk túlságosan nyíltnak ítélt eljárással. Fentiek és a hatályos jogszabályok alapján Szolgáltató az oldalra történő belépést csak betöltött 18. éves életkor felett teszi lehetővé. 4.3. A Felhasználó Magyarországon nem teheti hozzáférhetővé az oldalt, a tartalmakat 18. évnél fiatalabb személy részére, más országokban pedig a helyi jogszabályoknak megfelelően köteles eljárni. 4.4. A felhasználó az oldal, a tartalmak megjelenítésére csak olyan helyen és módon jogosult, ahol és ahogyan ezzel semmilyen jogi, erkölcsi vagy viselkedési normát vagy szabályt nem sért. 4.5. Szolgáltató üzleti döntése és üzletpolitikája alapján Felhasználó egyes szolgáltatásokat regisztráció nélkül, egyes szolgáltatásokat regisztrációt követően vehet igénybe. 4.6. Felhasználó regisztrációja önkéntes, arra semmilyen körülmények között nem kényszeríthető, az Oldalhoz vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó semmilyen tény, körülmény nem lehet hivatkozási alap az önkéntesség hiányára. 4.7. Szolgáltató a Felhasználónak elektronikus úton visszaigazolást küld arról, hogy Felhasználó regisztrációja sikeres volt. A visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó elfogadott felhasználói nevét és jelszavát. 4.8. A Szolgáltatónak jogában áll a regisztrációt indoklási kötelezettség nélkül visszautasítani vagy időbeli korlát nélkül azt visszavonni, törölni, így különösen vélelmezhetően vagy tényszerűen megállapított valótlan és/vagy hiányos adatok megadása esetén, bárminemű személyes adattal visszaélés esetén, már a gyanú esetén is, bárminemű Szolgáltatói kötelezettség, jog, jogos érdek teljesítésének vagy védelmének veszélye vagy sérelme esetén. 4.9. Szolgáltató felhívja a figyelmét a Felhasználónak arra, hogy felhasználónevét és jelszavát gondosan őrizze és tárolja, hozzáférést másnak ne engedjen és biztosítson, saját biztonsága érdekében rendszeresen módosítsa jelszavát. 4.10. A Felhasználó a regisztráció során megadott személyes adatait módosíthatja. A Felhasználó köteles az adataiban bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított legfeljebb 8 (nyolc) napon belül tájékoztatni. 4.11. Felhasználó a regisztrációjához és annak módosításaihoz kapcsolódó tevékenységéről visszaigazoló e-mailt kap. 4.12. Bejelentkezés során a Felhasználó a hozzá rendelt felhasználónévvel és az általa választott jelszóval lép be az oldalra. Felhasználó köteles a bejelentkezést követően is maximálisan betartani a jelen ÁSZF-ben megfogalmazott szabályokat. 5. SZOLGÁLTATÁSOK 5.1. Szolgáltató üzleti döntése és üzletpolitikája alapján Felhasználó egyes szolgáltatásokat regisztráció nélkül, egyes szolgáltatásokat regisztrációt követően vehet igénybe. 5.2. A Felhasználó a Regisztrációhoz Kötött Szolgáltatásokat a regisztrációt követő bejelentkezése teljesítésével tudja igénybe venni, a regisztrációhoz nem kötött szolgáltatásokat Felhasználó jogosult használni. 5.3. Felhasználó bejelentést, nyilatkozatot tehet, felvilágosítást kérhet a Szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a Szolgáltató által megadott elérhetőségeken. 5.4. A Szolgáltatások igénybe vételének technikai feltételeiről Felhasználó maga gondoskodik. Szolgáltató bármikor jogosult az általa alkalmazott szoftvereket és technikai hátteret megváltoztatni. 5.5. Felhasználó számára tilos: bárminemű tevékenység, eljárás, ami a Szolgáltatás vagy az Oldal biztonságát sérti vagy veszélyezteti, különösen: bejelentkezés jogosulatlan felhasználónévvel, jogosulatlan tartalom fel- vagy letöltések, az oldal, a szoftver, rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének és hiányosságainak vizsgálata, tesztelése, bárminemű kémkedés, üzleti titok megszerzésére irányuló eljárás. kísérlet bármilyen adatállomány megszerzésére, jogosulatlan beavatkozás, megzavarás bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba, spamek elhelyezése, küldése. 5.6. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást szüneteltetni a Felhasználó előzetes tájékoztatása vagy értesítése nélkül, amennyiben erre karbantartás, hibaelhárítás, illetve más veszély vagy sérelem miatt van szükség. 5.7. A Szolgáltató saját belátása szerint jogosult a Szolgáltatás és/vagy a weboldal részbeni vagy teljes megszüntetésére, a Felhasználó előzetes értesítése, tájékoztatása nélkül. 6. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA 6.1. A Weboldalon kizárólag ingyenes Szolgáltatások találhatóak. 6.2. Szolgáltató egyes szolgáltatások tekintetében a weboldalon reklámozást végez, melynek érdekében felhasználói átirányítást (átlinkelés) végez. A felhasználói átirányítást követően az adott weboldalon fellelhető szolgáltatások igénybe vételének feltételeit az adott oldal üzemeltetője, szolgáltatója határozza meg. Ilyen szolgáltatások többek között: a szextv, a szextelefon, szexkamerák, szex társkereső funkciók. 7. FELELŐSSÉG, SZAVATOSSÁG 7.1. A Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatások a jogviszony hatálybalépésének napjától kezdve használhatóak. 7.2. Szolgáltató kijelenti, hogy a felhasználói igények alapján a weboldalt fejleszti, azokon időnként változtatást, átalakítást hajt végre. 7.3. Szolgáltató kijelenti, hogy minden üzletileg racionális erőfeszítést megtesz a Szolgáltatások minőségének, hozzáférhetőségének és folyamatosságának biztosítása érdekében. 7.4. Szolgáltató kijelenti, hogy az üzleti ésszerűség határain belül optimalizálja a weboldala és a számítástechnikai rendszere működését, mindent megtesz az adatfolyamatok biztonságáért és azok megfelelő sebességéért. 7.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben a Felhasználó felhasználóneve és/vagy jelszava titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatban nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben az elvárható volt és valamely ismert vagy ismeretlen személy azzal visszaélt. A Szolgáltatást a Felhasználó kizárólag saját felelősségére használja. 7.6. Szolgáltató Felhasználó személyes adatait csak a jogszabályban meghatározott esetekben és szerveknek köteles és jogosult kiadni. 7.7. Szolgáltató nem jogosult a Felhasználó felhasználónevét és jelszavát használni. 7.8. Felhasználó köteles haladéktalanul értesíteni Szolgáltatót, amennyiben felhasználóneve és jelszava más személy számára hozzáférhetővé vált. Szolgáltató az értesítés elmaradásából vagy késedelméből eredő kárért való felelősséget kizárja. 7.9 A Szolgáltató kizárja a felelősséget és a kártérítést a téves, helytelen regisztrációból eredően, ugyanakkor az ezzel kapcsolatban felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Szolgáltató a Felhasználó bármely adatában történt változás-bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, ugyanakkor az ezzel kapcsolatban felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól 7.10. A Szolgáltató csak a szándékos vagy súlyosan gondatlan eljárásával okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg az igénybe vett Szolgáltatás díját. 7.11. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon megtalálható tartalmakkal és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. 8. SZERZŐI JOGOK 8.1. A Weboldalon megjelenő tartalmak, tájékoztatók, leírások, képek, grafikai és egyéb kialakítások („szerzői mű”), védjegyek, logók a Szolgáltató vagy más Jogtulajdonosok rendelkezési joga és jogi oltalma alatt állnak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és a védjegyekről szóló 1997. évi XI. törvény szerint. 8.2. A weboldalon található művek szerzői a műveik többszörözését az alábbiak szerint engedélyezik: Tilos a fenti műveinkről bármely technikai módszerrel, bármely típusú adathordozóra történő többszörözése, átdolgozása, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése vagy más módon történő felhasználása a jogosult írásbeli előzetes hozzájárulása nélkül. Minden jogosulatlanul felhasznált tartalmi elem után 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint használati díj/kártalanítás kerül érvényesítésre. 8.3. A tilalom nem érinti a szabad felhasználási eseteket, amelyekre azonban kizárólag a törvényben meghatározott felhasználói kör részére, illetve a törvényben meghatározott célból és mértékben van lehetőség. 8.4. A Szolgáltató a Felhasználó által a weboldal használatával kapcsolatban közölt ötleteken, javaslatokon, véleményeken korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez. A Szolgáltató az általa nyújtott Szolgáltatás igénybevételével ellenértéket nyújtva korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó nyilatkozatainak felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére, illetve bárminemű hasznosítására anélkül, hogy a Felhasználó részére az oldalon található Szolgáltatások biztosításán túl ezért bármilyen más módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. 9. A JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE 9.1. Felhasználó saját elhatározásából bármikor jogosult Szolgáltatótól kérni a regisztrációja megszüntetését. Szolgáltató köteles a törlési igénynek 24 órán belül eleget tenni. A törlés nem érinti a Szolgáltató egyéb nyilvántartási kötelezettségeit. 9.2. A Szolgáltató rendes felmondással 15 (tizenöt) napos határidővel felmondhatja a jogviszonyt a Felhasználó e-mailben történő értesítésével. A felmondási határidő az e-mail Szolgáltató általi elküldésének napját követő nappal kezdődik. 9.3. A Szolgáltató a jogviszonyt azonnali hatállyal jogosult e-mail útján felmondani, amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-et vagy kapcsolódó hatályos jogszabályt szeg meg. 9.4. A Szolgáltató az azonnali hatályú felmondás helyett jogosult korlátozott szolgáltatást nyújtani, illetve a Szolgáltatás igénybevételének biztosítását szüneteltetni a szerződésszegés idejéig. A Szolgáltató ebben az esetben a szüneteltetésről vagy a korlátozás módjáról, illetve annak megszüntetése módjáról e-mailben értesíti a Felhasználót. A szüneteltetés, korlátozás megszüntetése esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások ismételt nyújtását egyedi feltételekhez kötni. 10. VIS MAIOR Szolgáltató nem felel a működési körén kívül eső tűz, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, baleset, blokád, energiaellátási zavar vagy más előre nem látható és elháríthatatlan akadály okából bekövetkezett működési zavarokért, Szolgáltatási hibákért és hiányosságokért, veszteségekért, károkért. 11. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS - SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE 11.1. Szolgáltató a személyes adatok kezelése terén külön tájékoztatót készít, amelyet minden személyes adatfelvétel előtt elérhetővé tesz a Felhasználó számára, illetve a Weboldalon külön is elhelyezi és hozzáférhetővé tesz azt. 12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 12.1. A Szolgáltató szolgáltatási tevékenysége során jogosult alvállalkozókat, megbízottakat, teljesítési segédeket igénybe venni. Szolgáltató a fenti személyek tevékenységéért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna. 12.2. Felek a Szolgáltatásból és a jelen ÁSZF-ből eredő és azzal kapcsolatos bármely jogvitára kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét. 12.3. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.";

Sex Shop ajánlat

4.590 Ft

3.490 Ft

1.890 Ft

9.590 Ft
 
főoldal   |   filmek     |       ászf   |   adatvedelem   |   impresszum   |   partnerek  |   sex shop   |   pina.hu   |   e-mail
websas.hu   Az oldalt csak 18 éven felüliek látogathatják! Legyen a kezdőlapom